Inscripció Accions Formatives

Per a fer la inscripció a les Accions Formatives, cal emplenar aquest formulari

Comunicació (AF9)

comunicacion

Identificar els aspectes bàsics de la comunicació en les interaccions personals i en els missatges escrits. La importància del llenguatge i dels aspectes paraverbals i visuals.  Presentació

 

Hores: 1 sessió de 5 hores

Creixement Personal (AF8)

creixement1

Exercici d’autoconeixement per a identificar fortaleses d’impuls del negoci.  Gestió de les emocions, tècniques de creativitat i increment de la seguretat personal. 

Hores: 1 sessió de 5 hores

Networking (Treball en xarxa) (AF7)

 networking2

Conceptualitzar el Networking com una forma de aprofitar els contactes a nivell comercial . Desenvolupar les habilitats de necessàries per fer un bon  networking a través de técniques i eines que ajuden a gestionar el Capital Relacional com base per la construcció de relacions comercials de valor que aportin resultats

Hores: 10 hores (2 sessions de 5 hores)

Elaboració de pressupostos i gestió econòmica (AF6)

pressupostos

Elaborar i interpretar els estats financers de l’empresa per a realitzar una anàlisi econòmica de l’activitat i tenir control de la mateixa. Saber dissenyar un quadre de comandament. Elaborar pressupostos per a clients i Conèixer els principals productes financers.  Presentació                                                 

Hores: 15 hores (3 sessions de 5 hores)

La gestió eficaç del temps (AF5)

 gestion del tiempo

Identificar els principals elements que influeixen en la gestió del temps. Distingir el que és urgent i el que és important. Planificar en funció de l’estratègia definida i disposar de recursos de suport per a ser més eficients. Presentació


Hores: 1 sessió de 5 hores

Gestió Comercial i Atenció al Client (AF3)

gestio comercial

 

El Model Comercial d'una empresa és una part fonamental que determina el seu èxit en el mercat. El Pla de màrqueting serà la base per a dissenyar les accions comercials a desenvolupar per arribar als cients objectiu. Realitzarem una anàlisi dels coneixements de tècniques de gestió comercial i vendes necessaris per a definir la segmentació, carterització, creació de canals de distribució, organització i procés de captació i fidelització de clients.

 

Hores: 15 h  (3 sessions de 5 hores)

Màrqueting Digital (AF4)

Es realitzarà una visió global dels recursos i tècniques, adaptades als diferents sectors i tipus de negoci, per tal de poder definir una estràtegia específica pels assistents. 

Hores:  5 h presencials

Administració de l'Activitat (AF2)

administrar la actividad

BLOC Nº 1 L’AUTÒNOM: FISCALITAT, SEGURETAT SOCIAL I BONIFICACIONS. DIA  23 de setembre, de 9 a 14 h.

BLOC Nº 2  L’AUTÒNOM: ELS CONTRACTES I ELS DOCUMENTS DEL TRAFIC ECONÒMIC (L’ALBARÀ, LA FACTURA, LA COMANDA, ETC. COM RESOLDRE ELS CONFLICTES? L’ARBITRATGE, LA MEDIACIÓ, ELS SERVEIS JURÍDICS). DIA 30  de setembre de 9 a 14 h.

BLOC Nº 3 LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. INTERNET I LEGALITAT (WEB, VENTA ONLINE, ETC). LA MARCA, EL NOM COMERCIAL I EL SEU REGISTRE. DIA 7 d’octubre de 9 a 14 h

Hores:  15 h presencials 

Gestió de l'activiitat econòmica (AF1)

Gestion actividad economica1

La Gestió de l’Activitat Econòmica implica haver identificat i definit els aspectes fonamentals del negoci.  Saber planificar l’activitat i disposar dels indicadors de seguiment adequats per a prendre decisions.  

Hores:  5 h presencials i seguiment de les pràctiques al campus virtual

El Pla de Tresoreria (OB2)

tresoreria

Realitzar un pla de tresoreria i d’inversió és bàsic per a identificar i planificar les necessitats financeres futures i poder fer una recerca de finançament efectiva.

Cal diferenciar ingressos/cobraments i despeses/pagaments i gestionar els terminis de cobrament i de pagament per tal de poder afrontar tots els pagaments i anticipar-nos al màxim a les necessitats financeres futures o rendibilitzar els excedents. 

 Hores:  4h presencials i seguiment de les pràctiques al campus virtual

Conèixer el Resultat de l’Activitat (OB1)

cueenta resultados

El compte de resultats ofereix informació de la capacitat de generar beneficis de l’empresa. L’estructura del Balanç (les inversions “Actius” i el seu finançament “Passiu”) incideix en el Resultat Net. A aquesta Acció Formativa s’ofereixen el coneixements necessaris per a analitzar els resultats d’una empresa i prendre decisions a partir dels diferents ratis de rendibilitat

Hores:  4 hores presencials i seguiment de les pràctiques al campus virtual