AF2- Administració de l'Activitat 2018
(AF2-Aspectes Jurídics i Documentals)

CONTINGUTS

 

Sessió 1-  Fiscalitat, Seguretat Social i Bonificacions.

 

Sessió 2 – Els Contractes i els documents del tràfic econòmic (l’albarà, la factura, la comanda, etc.). Com resoldre els conflictes? L’arbitratge, la mediació, els serveis jurídics.

 

Sessió 3 – La Llei de Protecció de dades. Internet i legalitat (Web, Venda on line, etc.). La marca, el nom comercial i el seu registre.