OB1-El compte de resultats i les seves implicacions pràctiques
(Compte Resultats)

Objectius:

Coneixeré  què és un compte de resultats, així com els conceptes de despeses fixes i despeses variables

Sabré fer i interpretaré el compte de resultats així com aprendré a calcular el marge brut en € i en %.

Entendré el concepte de punt mort vinculat a les despeses variables i l’aprendré a calcular. Prendré consciència de la necessitat de ser rigorosos en la introducció de dades per obtenir el compte de resultats.

 

Continguts:

  • Què és un compte de resultats?
  • El compte de resultats abreujat
  • Conceptes del  compte de pèrdues i guanys
  • Anàlisi del compte de resultats i càlcul marge brut
  • Les despeses fixes i les variables
  • El punt mort o el llindar de rendibilitat
  • Cas pràctic